Press "Enter" to skip to content

Nepalese Consulate in Perth

Nepalese Honorary Consulate in Perth, Australia

Australia Asia House
275 Stirling Street
Perth, WA 6000
Australia
Tel: 61 408 030 477
Email: info@consulateofnepal.org.au
Website: consulateofnepal.org.au